SALPA SALPA 32.5 LAVER

SALPA SALPA 32.5 LAVER


used boat

the boat SALPA SALPA 32.5 LAVER id:86946 was sold (3b)
Boats and yachts shipyard Salpa
Salpa
Archival and quotes:

SALPA


SALPA SALPA 32.5 LAVER